Statut szkoły

STATUT

Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 • English Language School SoHo, zwana dalej Szkołą, jest prywatną szkołą językową będącą placówką kształcenia ustawicznego.
 • Szkoła prowadzona jest przez osobę fizyczną - IWONA BARECKA - która pełni funkcję Dyrektora szkoły i jest organem odpowiedzialnym za całokształt działalności placówki.
 • Szkoła działa od 1 września 2011 roku i kontynuuje działalność STUDIA JĘZYKOWEGO Iwona Barecka działającego od 1994 roku.
Rozdział II. CELE I ZADANIA SZKOŁY ORAZ SPOSOBY ICH WYKONANIA
 • Celem Szkoły jest organizacja i prowadzenie kursów języków obcych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
 • Nauka w Szkole odbywa się w grupach 3 - 10 osób oraz indywidualnie.
 • Zajęcia w Szkole prowadzone są tradycyjną metodą komunikacyjną z naciskiem na aktywne posługiwanie się językiem już od pierwszej lekcji.Lekcje prowadzone są w oparciu o podręczniki kursowe dla szkół językowych, jednak  wedługprogramów lektorskich opracowanych przez lektorów z wykorzystaniem najnowszych technik multimedialnych.W trakcie zajęć równomiernie rozwijane są wszystkie umiejętności językowe: mówienie, rozumienie tekstu mówionego, rozumienie tekstu pisanego oraz budowanie wypowiedzi pisemnych.
 • Szkoła prowadzi kursy na wszystkich poziomach zaawansowania:
 • Kursy dla dzieci - na poziomach od początkującego - do średniozaawansowanego, zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 45 minut. Po każdym roku nauki dziecko otrzymuje certyfikat uczestnictwa w kursie. Na kursach dla dzieci największy nacisk kładziony jest nas naukę języka poprzez zabawę - gry językowe, piosenki, scenki itp.
 • Kursy standardowe - zarówno dla grup młodzieżowych, jak i dorosłych obejmuja naukę od poziomu początkującego do zaawansowanego. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 45 minut. Niekóre grupy pracują według systemu dualnego polegającego na tym, że jedne zajęcia prowadzone są przez lektora polskiego, a kolejne - przez native speaker'a. Każdy rok nauki kończy się egzaminem ustnym i pisemnym. Każdy uczestnik kursu otrzymuje certyfikat ukończenia kursu.
 • Kursy konwersacyjne z lektorem anglojęzycznym wg programu autorskiego.
 • Kursy Business English.
 • Kursy egzaminacyjne - przygotowujące do egzaminu szóstoklasisty,gimnazjalnego, matury, FCE oraz CAE. Na kursach tych rozwijane są jednocześnie wszystkie umiejetności językowe oraz dokładnie zapoznają uczestnika kursu z techniką egzaminacyjną. W takcie zajęć słuchacze rozwiązują zadania egzaminacyjne, piszą szereg testów oraz podchodzą do egzaminu próbnego. Zajecia prowadzone są 2 - 3 razy w tygodniu po 45 minut.


Rozdział III. ORGANIZACJA SZKOŁY

1. Organizację Szkoły określa niniejszy statut.
2. Szkoła stosuje zasady organizacji roku szkolnego obowiązujące w oświacie publicznej.
3. Liczebność grup nie powinna przekraczać 10 uczniów.
4. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
5. Zajęcia na kursach standardowych odbywają się dwa razy w tygodniu.
6. Nauka odbywa się w systemie semestralnym, na każdy semestr przypada średnio 36 zajęć.
7. Harmonogram zajęć jest ustalany na początku każdego semestru oraz w zależności od potrzeb kursantów.
8. Szkoła działa w Sochaczewskich Domach Kultury:
- MOK Chodaków
- MOK Boryszew
- MOK Żeromskiego
oraz w Młodzieszynie GOKSiR Młodzieszyn
i w Teresinie TOK Teresin


Rozdział IV. ORGANY SZKOŁY

Organami Szkoły są: Dyrektor Szkoły i Dyrektor Metodyczny
1. Dyrektor Szkoły jest odpowiedzialny za całokształt działalności placówki, a w szczególności za:
 • sprawowanie wewnętrznego nadzoru
 • zatrudnianie lektorów
 • zapewnianie warunków lokalowych
 • zapewnianie warunków BHP
 • zapewnianie wyposażenia w sprzęt i pomoce dydaktyczne
 • prowadzenie dokumentacji administracyjno-gospodarczej i pedagogicznej
Ponadto:
 • opracowuje szkolny plan nauczania ( harmonogram kursów )
 • zatrudnia i zwalnia pracowników Szkoły, zawiera i rozwiązuje inne umowy niezbędne do funkcjonowania placówki
2. Dyrektor Metodyczny odpowiedzialny jest za:
 • doskonalenia lektorów, a w szczególności do inspirowania lektorów do nowatorskiego sposobu prowadzenia zajęć ze szczególnym uwzględnieniem najnowocześniejszych metod nauczania ( Internet, prezentacje multimedialne, platformy edukacyjne online itp. ) oraz do doskonalenia umiejętności zawodowych poprzez udział w konferencjach, seminariach i warsztatach metodycznych podnoszących kwalifikacje zawodowe.
 • wybór i zatwierdzanie stosowanych metod nauczania
 • zatwierdzanie programu nauczania ze szczególnym uwzględnieniem programów autorskich
 • systematyczną kontrolę poziomu nauczania

Rozdział V. ZASADY PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO SZKOŁY

Uczniowie przyjmowani są do szkoły na podstawie testów kwalifikacyjnych i rozmowy wstępnej na początku każdego roku szkolnego.
W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość rozpoczęcia nauki w ciągu roku szkolnego.
Uczniem szkoły moze być każdy, kto:
 • uczestniczył w procesie rekrutacyjnym
 • którego Rodzice wyrazili zgodę na nauczanie dziecka w Szkole
 • w przypadku chęci rozpoczęcia nauki w trakcie roku szkolnego przeszedł pozytywnie rozmowę kwalifikacyjną i test pisemny

Rozdział VI. PRAWA I OBOWIĄZKI SŁUCHACZY
Uczestnicy kursów:
 • mają prawo do wymagania jak najwyższego poziomu usług i sposobu przekazywania wiedzy
 • mają prawo do otrzymania ( odpłatnie ) na miejscu wszystkich podręczników i innych pomocy naukowych wskazanych przez lektora
 • maja prawo do korzystania z posiadanego przez szkole sprzętu i wyposażenia oraz materiałów edukacyjnych ( słowniki, programy multimedialne, gry językowe itp. )
 • mają prawo do uzyskania zaświadczenia ukończenia kursu
 • mają prawo do zgłaszania swych uwag i wniosków do Dyrekcji Szkoły
 • mają obowiązek szanowania mienia Szkoły
 • mają obowiązek zaliczenia testu wstępnego i egzaminu końcowego ( ustnego lub pisemnego według uznania lektora )
 • mają obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły
W szczególności uczeń ma obowiązek:
 • punktualnie, systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach wymaganych planem zajęć dla danej grupy
 • zachowywać się taktownie i kulturalnie wobec pozostałych uczestników kursu, lektorów oraz innych pracowników Szkoły
 • przestrzegać zasad dotyczących ochrony zdrowia, życia i bezpieczeństwa uczniów i pracowników Szkoły
 • dbania o wspólne dobro, własność Szkoły, ład i porządek
W przypadku nieprzestrzegania przez uczniów zasad Statutu stosowane będą:
 • upomnienia udzielone przez lektora
 • nagana udzielona przez Dyrektora
 • nagana pisemna z powiadomieniem Rodziców
 • skreślenie z listy uczniów
Skreslenie z listy uczniów może mieć miejsce w przypadku:
 • rażącego naruszenia statutu Szkoły
 • niewywiązywania się rodziców ( opiekunów prawnych ) z obowiązku wynikających z umowy o kształcenie ucznia.

Rozdział VII. ZASADY OCENIANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW

1. W Szkole obowiązują zasady oceniania uczniów wg skali ocen ustanowionej przez British Council w Polsce:
oceny pozytywne
 • A (powyżej 80%)
 • B ( między 75% - 79% )
 • C ( 60% - 74%)
oceny negatywne
 • D
 • E
2. Uczeń uzyskuje promocję do kolejnej wyższej grupy, jeżeli otrzymał ze wszystkich testów i egzaminów semestralnych i całorocznych przynajmniej 60%

Rozdział VIII. ZASADY FINANSOWANIA SZKOŁY

1. Wszelkie środki finansowe na swoją działalność Szkoła uzyskuje z wpłat słuchaczy za uczestnictwo w kursach.

Rozdział IX. PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

1. Lektorzy mają prawo do:
 • doboru metod nauczania
 • otrzymywania wynagrodzenia za swoją pracę
 • zgłaszania uwag i wniosków do Dyrekcji Szkoły
2. Lektorzy mają obowiązek:
 • przygotowywania i prowadzenia ciekawych zajęć o wysokim standardzie w oparciu o opracowywane przez siebie programy autorskie
 • doskonalenia własnych umiejętności oraz podnoszenia poziomu wiedzy merytorycznej
 • zapewnienia uczestnikom różnorodnych pomocy naukowo-dydaktycznych dostosowanych do ich potrzeb
 • sprawiedliwego oceniania umiejętności uczniów
 • przestrzegania dyscypliny pracy
 • dbania o mienie szkoły
 • ewidencji odbytych zajęć i tematów
 • sprawdzania listy obecności
 • pracy przez cały rok szkolny zgodnie z ustalonym harmonogramem ( ewentualna nieobecność na zajęciach musi być odpracowana poprzez zastępstwo lub przeprowadzenie zajęc w dodatkowym terminie w porozumieniu z Dyrekcją Szkoły )
 • dbania o dobre imię Szkoły
 • troski o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów
 • dbania o miłą atmosferę
 • reagowania tj. powiadomiania dyrektora Szkoły o przypadkach braku postępów w nauce, niewłaściwego zachowania się uczniów, niszczenia mienia bądź zaprzestania uczestnictwa w zajęciach
3. Pracownicy administracji mają prawo do:
 • otrzymywania wynagrodzenia za swoją pracę
 • zgłaszania uwag i wniosków do dyrekcji Szkoły
 • zniżek, kiedy stają się uczestnikami prowadzonych w szkole kursów
4. Pracownicy administracji mają obowiązek:
 • przestrzegania dyscypliny pracy
 • dbania o mienie Szkoły
 • dbania o wysoki standard pracy, kulturalną obsługę i miłą atmosferę
 • troski o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów
dbania o dobre imię Szkoły
Rozdział X. PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Opłaty za kursy powinny być ogłoszone do końca roku szkolnego poprzedzającego dany rok szkolny.
 2. Statut wchodzi w życie z deniem 1 września 2011.